ViewSonic Library > Educatie > Betrokkenheid van studenten in het moderne klaslokaal

Betrokkenheid van studenten in het moderne klaslokaal

Een hoge mate van studentbetrokkenheid wordt normaliter gezien als indicator voor het succes binnen het vak van de leerkracht. Het kan echter een hele uitdaging zijn om deze mate van betrokkenheid in het moderne klaslokaal te krijgen. Deze taak wordt ook gecompliceerder door het feit dat je studentbetrokkenheid op verschillende manieren kunt meten, en het concept heeft geen individuele universeel geaccepteerde definitie.

Lees verder om meer te weten te komen over studentbetrokkenheid in het klaslokaal en hoe het over het algemeen wordt gedefinieerd, Daarnaast kom je meer te weten over de belangrijkste statistieken en de verschillende strategieën op het gebied van betrokkenheid die door onderwijzers kunnen worden ingezet.

Een hoge mate van studentbetrokkenheid bereiken is van belang voor het behalen van academisch succes en uitmuntend onderwijs. Uiteindelijk is het veel waarschijnlijker dat studenten waardevolle informatie veel beter opslaan en een zinvolle en complete kennis ontwikkelen over een onderwerp waarvan ze de lessen leuk, interessant, nuttig, handig en belangrijk vinden.

Om deze mate van studentbetrokkenheid te creëren in het moderne klaslokaal, is het belangrijk om zowel de juiste studentbetrokkenheid strategieën als de juiste studentbetrokkenheid activiteiten in te zetten. Deze elementen, in combinatie met een vaardige onderwijzer, dragen bij om studenten hun concentratie vast te houden en op emotioneel niveau in hun eigen studeren te investeren, met als uitkomst dat de studieresultaten verbeteren en de lessen waardevoller zijn.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Wat is studentbetrokkenheid?

Studentbetrokkenheid wordt in de meest brede zin gezien als een van de belangrijkste statistieken en indicatoren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, echter een eenvoudige definitie geven in slechts een zin is een uitdaging aangezien het wordt beïnvloed door een aantal verschillende factoren die bestaan uit verschillende onderdelen. Dat gezegd hebbende, de Glossary of Education Reform definieert het als: “De mate van aandacht, nieuwsgierigheid, optimisme, en passie die studenten laten zien wanneer ze leren of worden onderwezen.”

Je zou kunnen zeggen dat studentbetrokkenheid alleen wordt bereikt wanneer studenten niet alleen deelnemen aan activiteiten op het gebied van leren, maar opgaan in hun eigen leren. Dit kan bestaan uit factoren zoals aanwezigheid, deelname aan klasactiviteiten, emotionele betrokkenheid, de mate van hun motivatie en de mate waarin ze de controle nemen over hun eigen leerervaring. Het kan ook elementen bevatten zoals het gevoel te hebben ergens bij te horen en het hebben van een doel, een nut.

Een student met volledige betrokkenheid zal een duidelijke poging doen te leren, zal zich actief interesseren in het onderwerp, en uit de wil om het volledig te begrijpen. Dit gaat verder dan alleen wat er van ze verwacht wordt om een examen te halen of een bepaalde opdracht af te ronden. Studentbetrokkenheid staat in contrast met terugtrekken van een student. Dit wordt vooral gekenmerkt door gebrek aan motivatie, gebrek aan interesse in het materiaal, beperkte deelname bij klasactiviteiten, en/of bewijs van academische zelfsabotage.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Studentbetrokkenheid strategieën

Studentbetrokkenheid strategieën voor onderwijzers kunnen worden gebruikt om de interesse, deelname en het algehele plezier in hun lessen te verhogen. Enkele van de meest populaire en significante studentbetrokkenheid strategieën staan hieronder uitgewerkt:

Active learning

Het concept van active learning, of actief leren, richt zich op het betrekken van studenten in het leerproces door betekenisvolle activiteiten, welke ze helpen om ook echt na te denken over wat ze doen en waarom ze het doen. Het idee is om studenten de kans te geven echt deel te nemen aan de lessen.

Bijvoorbeeld, er kan studenten worden gevraagd om de geleerde theorie op een echte hedendaagse situatie toe te passen of in een simulatie, of om een proces voor de klas te demonstreren. Active learning kan ook een experiment bevatten, veldonderzoek betreffen, en een verscheidenheid aan andere activiteiten betekenen die veel verder gaan dan je bij een traditionele les of lezing zou verwachten.

Het staat voor een einde aan een verbintenis met de conventionele en klassieke benadering van het onderwijzen, wat van studenten verwacht dat ze passief luisteren om informatie binnen te krijgen en op te slaan voor toekomstig gebruik.

Technologie in het klaslokaal

De introductie van technologie in het klaslokaal van leeromgevingen kunnen op verschillende manieren helpen bij betrokkenheid. Een van de belangrijkste voordelen is de mogelijkheid om lessen samen te stellen met gevarieerde content, van diavoorstellingen tot video’s en zelfs virtual reality.

Naast de mogelijkheid om lessen veelzijdig te maken om concentratieverlies te voorkomen, kan EdTech ook helpen om sneller content af te leveren en studenten met verschillende leerstijlen of voorkeuren te bedienen. Interactieve whiteboard technologie en immersieve technologie kunnen studenten ook helpen om direct betrokken te raken bij hun eigen leerproces.

Gamificatie

Een andere strategie die wordt gebruikt om de studentbetrokkenheid te vergroten is gamificatie, wat betekent dat er spelelementen, game design of kenmerken van games in educatieve context worden gebruikt. Het idee erachter is om leren leuker te maken voor studenten, waardoor de stof makkelijker wordt onthouden en de kans dat ze geïnteresseerd raken in de informatie en deze ook daadwerkelijk onthouden vergroten.

De introductie van spellen in het klaslokaal kan studenten ook uitdagen, bijvoorbeeld door een wedstrijdelement toevoegen, teamwork te stimuleren en lessen te laten opvallen in vergelijking tot de conventionele, lezinggerichte benadering van onderwijzen. Ondertussen wijst onderzoek uit dat e-sports op scholen de deelname en emotionele betrokkenheid kan verbeteren.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Collaboratief leren

Collaboratief of coöperatief leren is een studentbetrokkenheid strategie die gebaseerd is op het idee van teamwork. Studenten kunnen met zijn tweeën, in kleine groepjes, of zelfs grotere groepen worden ingedeeld, met de gedachte dat ze moeten samenwerking om hun leerdoelen te bereiken, of dingen die lastig zijn om alleen te bereiken.

Voorbeelden van activiteiten die onder de paraplu van collaboratief leren kunnen vallen bevatten probleemoplossende activiteiten, experimenten, presentaties en debatten. Deze methodes dragen bij aan het vergroten van het sociale aspect van leren, geeft studenten het gevoel ergens bij te horen, en ontwikkelt vaardigheden op het gebied van communicatie, delegatie en compromitteren.

Studentbetrokkenheid activiteiten

Onder deze studentbetrokkenheid strategieën zijn er enkele meer specifieke activiteiten die kunnen worden ingezet om de kwaliteit van onderwijs en de interesse en toewijding van studenten te verhogen. Dit zijn de volgende:

Digitale whiteboards

Digitale whiteboards zijn een vorm van klaslokaal technologie die heeft geholpen om de functionaliteit van een whiteboard aan te passen naar de moderne tijd. Moderne digitale whiteboard softwareoplossingen zijn in staat om de traditionele functies van een whiteboard te combineren met de voordelen van werken met computers, zoals het ongedaan maken van acties, het bord ineens schoonvegen, of afbeeldingen, video’s, en muziek te integreren.

Diavoorstellingen kunnen eenvoudig worden weergegeven met notities en andere overlays die direct worden toegevoegd. Daarnaast kunnen whiteboards op dezelfde manier door zowel studenten als onderwijzers worden gebruikt. Een van de meest recente trends op dit gebied, die een extra boost aan de studentbetrokkenheid kan geven, is de opkomst van touchscreens in plaats van borden die met een projector werken.

Lees meer over betrokken studenten met digitale whiteboards.

Video ondersteund leren

Het ontstaan van video ondersteund leren heeft geholpen de lessen leuker te maken en het tempo in de lessen te veranderen, wat anders af zou hangen van het tempo van de lezingen of van het lezen van de boeken. Videocontent kan begrippen beknopt uitleggen en worden ondersteund met visuele en auditieve hulpmiddelen. Het helpt ook om de lessen beter te onthouden.

Bij een combinatie tussen digitale whiteboards en gelijksoortige EdTech, kan video ondersteund leren volledig interactief worden. Hierboven op komt dat het gebruik van video’s bij het leren van bepaalde dingen de onderwijzers extra tijd geven waardoor ze meer ruimte hebben om een-op-een te werken met studenten die dit nodig hebben.

Ontdek meer over video ondersteund leren voor studentbetrokkenheid.

Rollenspel

De intentie bij rollenspellen is dat studenten de rol van iemand in een bepaalde setting of situatie innemen en op basis daarvan handelen of vanuit het uitgangspunt hun kennis over het betreffende onderwerp verbeteren. Het is waarschijnlijker dat dit van toepassing is voor studenten vanaf de middelbare school, omdat het vaak nodig is dat ze in staat zijn complexe situaties en contexten begrijpen.

Rollenspelen kunnen worden gecombineerd met activiteiten zoals initieel onderzoek, groepsplanning en bredere klassikale discussies, om volledig begrip te krijgen en er zeker van te zijn dat alle studenten betrokken zijn. Het dient als een vorm van actief leren en helpt bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.

Micro studeren

Studenten kunnen last hebben van een relatief lage aandachtspanne, wat het lastig maakt om studentbetrokkenheid te behalen bij lange lessen. Ondanks dat het idee van micro studeren voornamelijk wordt geassocieerd met eLearning, kan het in de basis ook worden toegepast in situaties in het klaslokaal, met het opsplitsen van lessen en leerprocessen in kleinere, beter te hanteren stukjes.

Als voorbeeld, door 90 minuten van content in zes delen te splitsen, waarbij ieder deel op een iets andere manier wordt onderwezen en waarbij ieder deel hooguit 15 minuten in beslag neemt, kan het makkelijker worden om de hele les in je op te nemen. Het geeft studenten ook de mogelijkheid om te verwerken wat ze de hele les hebben geleerd, in plaats van het aan het einde een plekje proberen te geven, terwijl de aandacht op bepaalde punten verslapte.

Dit kan niet alleen helpen om studenten de hele les betrokken te houden, maar het kan ook helpen om de kennis beter te bewaren en academische prestaties op langere termijn te verbeteren.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Studentbetrokkenheid meten

Een van de grootste uitdagingen van onderwijzers bij het verbeteren van studentbetrokkenheid was in het verleden het daadwerkelijk kunnen meten van de betrokkenheid, evenals verbeteringen op het niveau van betrokkenheid.  Echter, onze mogelijkheid om nauwkeurig studentbetrokkenheid te meten, is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. De volgende methodes kunnen een sleutelrol spelen:

Studentbetrokkenheid enquête

Een studentbetrokkenheid enquête is een soort evaluatie van de lessen of cursus. Het kan schriftelijk of digitaal op basis van multiple choice vragen worden uitgevoerd en geeft studenten de mogelijkheid de effectiviteit van het onderwijs te evalueren, inclusief hun eigen betrokkenheid bij het materiaal.

Aan de andere kant bieden enquêtes voor de studentbetrokkenheid de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de werkelijke visie van studenten uit de eerste hand, zonder dat je moet raden naar de meningen. Desondanks kleven er ook enkele nadelen aan enquêtes over de studentenbetrokkenheid. Bijvoorbeeld positieve feedback van studenten voor leerkrachten waarvan ze de persoonlijkheid vooral prettig vinden, ongeacht hun kwaliteiten als onderwijzer.  Daarnaast kan het proces ook worden beïnvloed door andere vooroordelen.

Machinaal leren

De opkomst van machinaal leren draagt ook bij om de manier waarop de studentbetrokkenheid wordt gemeten te veranderen. Hierbij worden enkele beperkingen van het zelf-rapporteren opgeheven. Betrokkenheid kan op verschillende manieren worden gemeten, van het monitoren van aanwezigheid en examenuitslagen tot monitoren hoelang studenten actief zijn op een computer, en zelfs elementen toevoegen van zelfrapportage via reactiesystemen van het publiek.

Ongeacht de statistieken kan informatie worden ingevoerd in de cloud en door machinaal leren kunnen conclusies worden getrokken over de mate van betrokkenheid voor die klas en hoe het zich verhoudt tot andere soortgelijke klassen. Dit geeft je de kans om op tijd verbeteringen aan te brengen.

Gezichtsuitdrukking herkenning

Een van de meest fascinerende manieren waarop moderne technologie wordt gebruikt om de studentbetrokkenheid te meten, is met gezichtsuitdrukking herkenning. Door gebruik te maken van in het klaslokaal geplaatste camera’s, gecombineerd met mogelijkheden voor machinaal leren, wordt het mogelijk om de gezichten van studenten te herkennen en dit te gebruiken voor het volgen van de niveaus van betrokkenheid.

Zo kan de technologie bijvoorbeeld vaststellen of iemand geïnteresseerd lijkt, enthousiast of blij, evenals of ze verveeld, afgeleid of verward lijken.

De informatie kan vervolgens over verschillende lessen, opleidingsafdelingen en zelfs over verschillende opleidingsinstituten worden verzameld met een score die wordt gebaseerd op de mate van betrokkenheid. Hiermee kun je vervolgens problemen met betrekking tot betrokkenheid per les identificeren, wat het significant eenvoudiger maakt eerder aanpassingen in de lesmethode te doen.

Directe observatie

Een minder nauwkeurige manier voor het meten van betrokkenheid is directe observatie, wat kan worden uitgevoerd door de leerkracht of een externe partij. Over het algemeen zal het doel zijn om de klassieke tekenen van studentbetrokkenheid te ontdekken, zoals:

  • Studenten die naar voren het lokaal in kijken en kijken naar het bord.
  • Studenten die op de leerkracht letten wanneer deze aan het woord is.
  • Studenten die notities maken of de toegewezen opdrachten op het juiste moment maken.
  • Studenten die vragen stellen, antwoorden geven, en deelnemen aan discussies.

En tegelijkertijd moet je je bezighouden met het opmerken van signalen van onttrekking, zoals studenten die met vrienden praten, de klas rondkijken, onrustig zijn en geen behoefte hebben deel te nemen aan discussies. Ondanks dat directe observatie precieze metingen moeilijk maakt, helpt het onderwijzers wel om duidelijke problemen te signaleren die niet naar boven komen in zelfrapportage enquêtes.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Conclusie

Het belang van het bereiken van een hoge mate van studentbetrokkenheid is moeilijk te overschatten, aangezien het een voorwaarde is voor succesvol onderwijzen. Studenten die niet betrokken zijn, zijn vaak veel minder goed in staat informatie op te slaan, volledige kennis over het betreffende onderwerp te hebben en hun volledige potentieel te benutten als het gaan om examens of opdrachten.

Studentbetrokkenheid kan op verschillende manieren worden gemeten. Het meten ervan is belangrijk, aangezien het leerkrachten helpt lessen, cursussen en benaderingen te vergelijken en aanpassingen te doen om het niveau van betrokkenheid te verbeteren. Studentbetrokkenheid kan echter alleen worden bereikt wanneer studenten emotioneel betrokken zijn bij hun eigen leerproces en er actief interesse in tonen, wat onderwijzers vraagt de juiste studentbetrokkenheid strategieën in te zetten.

Kijk hier naar hoe technologie bijdraagt aan de verbetering van studentbetrokkenheid.