ViewSonic Library > Resources > Modern Educational Insights: The End of Flash Edtech & E-learning Users Beware

Modern Educational Insights: The End of Flash Edtech & E-learning Users Beware

Abstract

Learn more today about the impact of the Flash Player 2020 retirement on educators.
While the tech sector has long been aware that Adobe‘s Flash Player will expire at the end of 2020, this sunset could leave uninformed and unprepared teachers and classrooms in the dark.
To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.