ViewSonic Library > Resources > Modern Educational Insights: 10 Things Your Students Can Teach You About Flipped Classroom Activities

Modern Educational Insights: 10 Things Your Students Can Teach You About Flipped Classroom Activities

Abstract

Learn More Today About Flipped Classrooms
You know your students are engaged with digital technologies. What can they teach you about working interactive, student-led activities into lesson plans?

Explore these 10 ideas that will have the students interacting and learning on their own.

To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.