ViewSonic Library > Resources > Blended Learning Adaptation Guide – ISCED 0

Blended Learning Adaptation Guide – ISCED 0

Content Overview

Blended learning bridges the gap between a physical and virtual classroom environment. In order that educators are fully informed when planning to either adapt a curriculum to a blended learning model or create a blended learning program, it is important that every aspect of the ISCED 0 requirements are considered.
To access the full document and learn more about adapting blended learning to ISCED 0, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.