เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ของวิวโซนิค: การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

This document describes the warranty terms for all ViewSonic Projector products.

ขอบเขตการรับประกัน

วิวโซนิครับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงานในระหว่างระยะเวลารับประกัน หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีการชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงานในระหว่างระยะเวลารับประกัน วิวโซนิคจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันให้ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนให้อาจรวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการซ่อมจนมีสภาพที่ใช้งานได้หรืออะไหล่แท้ที่ผ่านกระบวนการ ผลิตซ้ำและสามารถใช้งานได้และมีคุณภาพมาตรฐาน

ระยะเวลาการรับประกัน

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหลังจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 จะมาพร้อมการรับประกันค่าแรงช่างซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนอะไหล่ยกเว้นหลอดไฟของโปรเจคเตอร์เป็นเวลา 3 ปี กรุณานำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ตัวจริงมาแสดง เพื่อขอรับการรับประกันตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งให้ทราบนี้

 1. รับประกันหลอดไฟของโปรเจคเตอร์เป็นเวลา 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อน หลอดไฟชนิดที่ชาร์จได้จะได้รับการรับประกันเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อหลอดไฟ หลอดไฟนับเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองซึ่งสามารถเคลมประกันได้ในกรณีที่หลอดไฟมีความบกพร่อง ชำรุด เสียหายเท่านั้น (หมายถึง หลอดไฟไม่ติด) ในกรณีความสว่างของหลอดไฟลดลงไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 2. อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่: รับประกัน 1 ปี

การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้จะต้องได้รับการยืนยันจากทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งานที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม

ผู้ที่ได้รับการรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นมือแรกเท่านั้น
ไม่รับประกันสินค้าทั่วโลก ลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการหากซื้อสินค้าจากภูมิภาคอื่น

ไม่รับประกันสินค้าในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขเครื่องถูกขูดขีด หรือแก้ไข
 2. ความเสียหาย เสื่อมสภาพหรือทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจาก
  1. อุบัติเหตุ, ใช้งานผิดประเภท, ละทิ้ง, ไฟไหม้, เปียกน้ำ, lightning, หรือความเสียหายจากธรรมชาติ, การดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
  2. การซ่อมแซม หรือ พยายามซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากวิวโซนิค
  3. ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนย้าย
  4. การถอดหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์
  5. สาเหตุภายนอก อาทิ ไฟฟ้าไม่เสถียรหรือไฟดับ
  6. การใช้ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่ตรงตามสเปคของวิวโซนิค
  7. การใส่และถอดเครื่องตามปกติ
  8. สาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของผลิตภัณฑ์
 3. การถอด การติดตั้ง หรือกรณีที่ระบุไว้ในส่วนของงานที่คิดค่าบริการ

ข้อจำกัดของการรับประกัน

ไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำอธิบายที่มีอยู่ในเอกสารนี้รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

ความเสียหายที่ไม่รับประกัน

ความรับผิดชอบของวิวโซนิคจำกัดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า วิวโซนิคจะไม่รับผิดขอบความเสียหายจากกรณี ดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ๆ อันเกิดจากความชำรุดบกพร่องใด ๆ ของผลิตภัณฑ์, ความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์การใช้สอยในผลิตภัณฑ์ ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียเวลา อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียความสามารถในการทำกำไร ความเสื่อมราคา หรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการแทรกแซงของกลไกทางธุรกิจและรวมถึงการสูญเสียโอกาสทางการค้าอื่นๆ ด้วย โดยผู้ใช้ได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว
 • ความเสียหายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความชำรุด บกพร่อง เสียหายอันไม่อาจคาดหมายได้ ความเสียหายที่ตามมาหรืออื่นๆ
 • การเรียกร้องสิทธิ์ใดต่อลูกค้าที่กระทำโดยบุคคลที่สาม

การมีผลบังคับของกฎหมายท้องถิ่น

การรับประกันนี้มอบสิทธิตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น บางเมืองไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยและ / หรือไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัด และข้อยกเว้นดังกล่าวอาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับคุณ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย

สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์วิวโซนิคนอกประเทศไทย กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายดีลเลอร์ที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มาหรือติดต่อ วิวโซนิคเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันและการบริการ

Life Support

วิวโซนิคไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ life support หรือ การดูแลผู้ป่วยโดยตรงซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้สามารถทำให้อุปกรณ์ life support หรือ การดูแลคนป่วยไม่มีประสิทธิภาพหรือด้อยประสิทธิภาพลง

Call ViewSonic Customer Support

บริษัท ไฮพอยท์ เซอร์วิส เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1428 พระรามที่ 3 ซอย 64 แขวง ช่องนนทรี
เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2825-9699
โทรสาร: +66 (0) 2153 9677
สายด่วน: +66 (0) 2825-9699
อีเมล: Service.TH@viewsonic.com