ViewSonic Library > Resources > ViewSonic Solutions for Supplementing Lessons: CREATING A MORE ENGAGING LESSON WITH A VARIETY OF DIGITAL MEDIA

Tất Cả | Jul 22 2020 Giải pháp

ViewSonic Solutions for Supplementing Lessons: CREATING A MORE ENGAGING LESSON WITH A VARIETY OF DIGITAL MEDIA

Latest Update: 2022/06/29

Content Overview

In this solution brief, learn more about how techers can use ViewSonic‘s ViewBoard and myViewBoard solutions to create meaningful lesson that keeps students engaged and focused on the material. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.