ViewSonic Library > Resources > ViewSonic Solutions for Inclusive Learning: OVERCOMING OBSTACLES TO MAKE LEARNING MORE ACCESSIBLE

ViewSonic Solutions for Inclusive Learning: OVERCOMING OBSTACLES TO MAKE LEARNING MORE ACCESSIBLE

Content Overview

In this solution brief, learn more about how ViewSonic‘s ViewBoard interactive flat-panel displays and myViewBoard software help teachers and educators create a more inclusive claasroom. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.