ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > CASEL Becerileri Nelerdir ve Teknoloji Nasıl Yardımcı Olabilir?

CASEL Becerileri Nelerdir ve Teknoloji Nasıl Yardımcı Olabilir?

CASEL becerileri akademik başarının, eğitimde eşitliğin, ilişki kurmanın ve profesyonel gelişimin temelidir. Bunlar, kişisel gelişim etrafında dönen daha geniş sosyal-duygusal öğrenme kavramının kilit alanlarıdır. Modern okullarda ve akademik ortamlarda, bu becerileri ve ilgili sosyal becerileri eğitmek, konuya özgü sınıf dersini öğretmek kadar önemli olabilir. İyi haber şu ki, teknoloji bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olarak daha hızlı ve sağlam sonuçlar getirebilir.

CASEL 5 becerileri ve teknolojinin bunları geliştirmedeki rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek veya ViewSonic Eğitim Çözümlerini keşfetmek için okumaya devam edin.

CASEL becerileri, sosyal-duygusal öğrenme kavramının temelini oluşturan beş geniş ve birbiriyle ilişkili alandır. Bu, okulların öğrencilere konuya özgü bilgileri nasıl kazanacaklarını ve sınavları nasıl geçeceklerini öğretme, onları başarılı olmak için gerekli becerilere sahip yetkin, esnek, vicdanlı ve sorumlu bireyler haline getirme sorumluluğuyla uğraşırken giderek daha fazla odaklandıkları bir alandır.

CASEL 5 sistemi, okullara ve eğitimcilere bu görevde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha spesifik olarak, öğrencilere ilgili yetkinlikleri ve sosyal becerileri öğretmede yardımcı olurken, aynı zamanda tüm öğrenciler için adalet sağlayan daha eşitlikçi öğrenme ortamları yaratmanın temellerini atmada rol oynayabilir.

Bu makalede, CASEL becerilerine daha yakından bakacağız; öğrenciler, öğretmenler ve okullar için neden bu kadar önemli olduklarını keşfedeceğiz; ardından adil öğrenme ortamları yaratmadaki rollerini inceleyeceğiz. Ayrıca, teknolojinin öğrencilerin bu yumuşak becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için getirebileceği desteği de inceleyeceğiz.

Sosyal Becerilerin ve Yetkinliklerin Değerini Anlamak

Sosyal beceriler, neredeyse tüm durumlar için geçerli olan teknik olmayan beceriler olarak tanımlanabilir. Bunlar yetkinlikler olarak düşünülebilirler ve bazı örnekler arasında dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme, problem çözme, yazılı iletişim, takım çalışması, liderlik veya topluluk önünde konuşma sayılabilir.

Gerçekten de, okulların ve öğretmenlerin, ders(ler) ve müfredatla ilgili belirli bilgileri öğretmekle olduğu kadar, sosyal becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesiyle de eşit derecede ilgilenmeleri gerektiğine dair güçlü bir sav var. Sonuçta, öğrencilerin geliştirdikleri sosyal beceriler, eğitimde, istihdamda ve sosyal ilişkilerinde zaman içinde ne kadar başarılı olduklarını belirlemede uzun bir yol kat edecektir.

Sosyal becerilerin ve yetkinliklerin gelişimi, sosyal-duygusal öğrenme fikri ile ilgilidir. Çocuk Komitesi’ne göre bu kavram, “okul, iş ve yaşam başarısı için hayati önem taşıyan öz farkındalık, öz yönetim ve ilişki becerilerini geliştirme süreci” olarak tanımlanabilir.

What are CASEL Competencies

CASEL Becerileri Nelerdir ve Neden Önemlidir?

Daha ileri gitmeden önce, CASEL becerilerinin ne olduğunu, okullarda neden bu kadar önemli olduklarını ve hem öğrencilere hem de öğretmenlere nasıl hizmet edebileceklerini kısaca keşfedelim.

CASEL Becerilerini Keşfetmek

CASEL becerileri, Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme için İşbirliği (CASEL) tarafından oluşturulan CASEL 5 sisteminde ana hatlarıyla belirtilen beş ana beceri kümesidir. Sistem, başarılı sosyal-duygusal öğrenme için yapı sağlar.

Daha spesifik olarak, CASEL becerileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Kişisel Farkındalık: Kişisel gelişim için bir arzu geliştirirken, kişinin kendi duygularını ve ihtiyaçlarını belirlemesi.
  • Öz-Yönetim: Farklı durumlarda kişinin duygu ve davranışlarını kontrol etme, hedef belirleme.
  • Sosyal Farkındalık: Başkaları için empati göstermek ve diğer insanların bakış açılarını anlamak.
  • İlişki Becerileri: İletişim, işbirliği ve çatışma çözme becerileri oluşturma.
  • Sorumlu Karar Verme: Sonuçların keskin bir şekilde göz önünde bulundurulmasıyla akıllı karar verme.

Her alanın daha eksiksiz tanımları ve hepsinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğuna dair daha kapsamlı bir inceleme de dahil olmak üzere CASEL becerilerini daha derinlemesine keşfetmek için Sosyal-Duygusal Öğrenme Nedir ve Neden Önemlidir makalemize göz atın.

CASEL 5’in Önemi

CASEL becerileri, öğrencilerin onları kalıcı başarı için hazırlayacak çeşitli becerileri, yetenekleri ve kişilik özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak isteyen eğitimciler için harika bir başlangıç noktası olarak hizmet eder. Bu becerileri geliştirmek sadece okulda yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kişisel yaşamlarda ve iş yerlerinde de kullanılabilecektir.

Beş becerinin her biri içinde geliştirilebilecek bir dizi daha küçük beceri vardır. Örneğin, ilişki becerileri etkili iletişim ve çatışma çözme gibi yeteneklere dayanır. Bu arada örnek olarak öz-yönetim yetkinliği, geliştirme, hedef belirleme ve dürtü kontrolünden oluşur.

CASEL becerileri, öğretmenler ve okullar tarafından, öğrencilerin çok yönlü bireylere dönüşmelerine yardımcı olmak için temel olarak kullanılabilir. CASEL 5 sisteminin en önemli yönlerinden biri, özetlenen beş becerinin çocukluk döneminde ve yetişkinlikte de çeşitli noktalarda öğretilebilmesi, genişletilebilmesi ve güçlendirilebilmesidir.

CASEL Becerileri ve Adil Öğrenme Ortamları

CASEL becerilerine odaklanmanın – ve eğitimciler tarafından gözden kaçırılabilecek olan – önemli bir yararı, adil öğrenme ortamlarının yaratılmasına katkıda bulunma yeteneğidir. Bunun nedeni, CASEL sisteminin okulların zaman içinde gerekli değişikliklerin gerçekleşmesi için gerekli koşulları oluşturmalarına yardımcı olabilmesidir.

Özellikle, CASEL sisteminin farkında olan öğretmenlerin, öğrencilerin kendi CASEL becerilerini geliştirmelerine ve olumlu bir etki yaratmalarına yardımcı olabileceği iki ana alan vardır.

Sınıfta Empati

Öz farkındalık, bir öğrencinin günümüz dünyasında geliştirmesi gereken temel becerilerden biridir. Çeşitli deneyimler arasındaki farkları anlayabilerek ve bu özel durumlarla ilgili olarak kendi duygularını ve tepkilerini tanımlayarak, öğrenciler problem çözme becerilerini geliştirebilir, dünyada daha geniş ve daha sorumlu bir yer edinebilirler.

Öz farkındalık ile donatılmış öğrenciler de daha yüksek empati seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Kendi davranışlarını ve davranış kalıplarını incelemenin yanı sıra akranları arasında fark etmeleri ve gerektiğinde düzeltici önlemler almaları daha olasıdır.

Bu, ayrımcılığa tanık olurken konuşabilmeyi veya öz yönetimin bir parçası olarak kendi önyargılarını incelemeyi ve dönüştürmeyi içerebilir. Aynı zamanda, CASEL becerileri, uyumluluğu teşvik etmek için değil, bunun yerine anlayışı beslemek ve açık fikirliliği teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Dijital Erişilebilirlik

Dijital erişilebilirlik, sahip olabilecekleri herhangi bir engel veya özüre bakılmaksızın tüm öğrencilere dijital medyaya eşit erişim sağlamakla ilgilidir. CASEL sisteminin sosyal farkındalık bileşeni, öğrencilerin empati göstermesine ve olaylara diğer insanların bakış açısından bakmaya çalışmasına yardımcı olabilir.

Bu yüksek farkındalık, okullarda ve bireysel sınıflarda dijital erişilebilirliğin desteklenmesine yardımcı olmak için değerli olabilir; çünkü öğrenciler akranlarının yaşayabileceği sorunları vurgulayabilir, teknolojiyi kullanmak ve dijital medyayla etkileşim kurmak için ekstra düzeyde desteğe ihtiyaç duyabilecek öğrencilere yardımcı olmak için adımlar atabilir.

Bu sisteme bağlı kalan okulların dijital erişilebilirliği çevreleyen konular hakkında farkındalığa sahip olma olasılıkları daha yüksektir ve dijital içeriği fiziksel veya bilişsel bozukluklarından bağımsız olarak tüm öğrenciler tarafından algılanabilmesi, anlaşılması, işletilmesi veya başka bir şekilde ilgilenebilmesi için optimize ederek doğru ekipmana yatırım yapabilir.

Technology and The CASEL 5

CASEL Becerilerini Geliştirmede Teknolojinin Rolü

Temel CASEL sistemi ve beş ana beceri alanı, öğrencilerin yol boyunca daha spesifik beceriler geliştirmelerine yardımcı olabilir ve eğitim teknolojisi (EdTech) de bu konuda yardımcı olabilir. Aşağıdaki bölümlerde, EdTech ve CASEL 5 sisteminin kendisinin bir kombinasyonundan geliştirilebilecek bazı özel becerileri keşfedeceğiz.

Problem Çözme

Bir beceri olarak problem çözmenin, sorumlu karar verme ve kendi kendini yönetme dahil olmak üzere çeşitli CASEL becerileri ile bağlantıları vardır. Ancak, birçok problem çözme örneği aynı zamanda diğer insanlarla çalışmayı ve çelişkili durumlar karşısında bile bir fikir birliğine varmaya çalışmayı da içerir. Bu daha sonra ilişki becerileriyle de bağlantılı olur.

Buna yardımcı olabilecek eğitim teknolojisi açısından, interaktif dijital tahtalar öğrencilerin, öğretmenlerin, grupların ve tüm sınıfların fikirleri üzerinde çalışmalarına, düşüncelerini organize etmelerine, sorunun doğasını anlamalarına ve bu sorunu çözmek için yapılacak en iyi eylem planı hakkında bir sonuç oluşturmalarına yardımcı olabilir.

İletişim

CASEL sisteminin ilişki becerileri bileşeni, diğer insanlarla etkili iletişime güçlü bir vurgu yapar, ancak bu, ilgili CASEL becerisinin sadece bir parçasıdır. İletişim aynı zamanda duyguları yönetmeyi ve sözcüklerin sonuçlarını anlamayı da içerir; bu da hem öz yönetimi hem de sorumlu karar vermeyi denkleme getirir.

İletişim becerileri çok çeşitli EdTech tarafından desteklenebilir. Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonların tümü dijital iletişim araçları sağlarken dijital tahtalar, işbirliği durumlarında bile etkili yazılı iletişime olanak tanır. Ayrıca, ekran okuyucular, bilgisayar monitörleri ve çok çeşitli yazılım çözümleri, görme veya işitme engeli olan kişilerin dijital bir dünyada etkin bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

İşbirliği/Birlikte Çalışma

İşbirliği ve birlikte çalışma, CASEL sisteminin ilişki kurma bileşeninin temelini oluşturur; öğrencilerin diğer insanlarla birlikte çalışmak ve yol boyunca ortaya çıkabilecek herhangi bir çatışmayı çözmek için ilgili becerileri geliştirmesi gerekir. Bununla birlikte, sosyal farkındalık burada bir başka hayati yetkinliktir, çünkü iyi ekip çalışması diğer bakış açılarını anlama ve paylaşılan, karşılıklı yarar sağlayan amaç veya hedefler belirleme becerisi gerektirir.

Yol boyunca, öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, ortak bir proje üzerinde tam kontrolü üstlenmek veya devralmak yerine, görevleri doğru zamanda başkalarına devretme becerisi geliştirmeleri gerekecektir.

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, dijital tahtalar ve MyViewBoard gibi görsel öğrenme platformları, hem işbirlikçi etkinliklere katılan öğrencilere hem de işbirliğine dayalı dersleri denetleyen ve sınıf içindeki bireylerin ekip çalışması becerilerini geliştirmeye çalışan öğretmenlere yardımcı olabilir.

5 CASEL Competencies

Öğretmen Farkındalığı

Öğretmenlerin CASEL becerilerini etkili bir şekilde öğretmeleri -veya bu becerileri bir grup öğrencide geliştirmeleri- için öğrencilerin herhangi bir zamanda yaşadıkları duyguları anlamak çok önemlidir. Farklı ruh hallerinin öğrenme deneyimini nasıl etkileyebileceğini gören eğitimciler, yaklaşımlarını ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlayabilirler. Tabii ki, yalnızca kendi yeteneklerine güvenmek, büyük bir empati, algı, sezgi ve bir miktar tahminde bulunmayı gerektirir.

Sistem, öğrencilerin nasıl tepki verdiğine bağlı olarak dersleri uyarlamak için kullanılabilir ve ayrıca öğretmenlerin odada daha fazla dikkat gerektirebilecek ortak duygusal tepkiler olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu, teknolojinin devreye girdiği ve işin tahmin kısmını büyük ölçüde azaltabildiği myViewBoard Sens gibi bir çözüm olduğu zamandır.

Tüm bunlar, öğrencilerin hiçbir görüntüsünü kaydetmeden, öğrenci gizliliğiyle bağlantılı olası sorunlardan kaçınarak gerçekleştirilir.

Son Söz

CASEL becerileri, sosyal-duygusal öğrenmenin temelini oluşturan birbiriyle ilişkili beş geniş alandır. Okullar ve diğer akademik kurumlar CASEL 5 sistemini kullanarak, öğrencilerin, okullar ve diğer akademik kurumlar ve yaşamları boyunca onları başarıya hazırlayacak türde sosyal beceriler ve kişilik özellikleri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, öğrencilere sınavları nasıl geçeceklerini öğretmek yerine, onlara yetişkinliğe ve işgücüne iyi hizmet edecek beceriler sunulabilir.

Eğitimciler, CASEL sisteminin kullanılmasıyla, zaman içinde daha adil öğrenme ortamlarının ortaya çıkması için gerekli koşulları yaratabilirler. Hem öğrenciler hem de öğretmenler, ilgili eğitim teknolojisini etkin bir şekilde kullandıklarında bu becerilerin geliştirilmesine daha fazla yardımcı olunabilir. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, dijital tahta, ekran okuyucular ve hatta yüz ifadesi tanıma teknolojisini içerebilir.

Bu yazıyı ilham verici bulduysanız, Dijital Erişilebilirlik Nedir? (Ve Okullarda Neden Önemlidir) makalesinin de keyfini çıkarabilir veya Viewsonic’in EdTech çözümlerini keşfedebilirsiniz.

Was this article helpful?
YesNo