Tải phần mềm

Trình quản lý vDisplay

vDisplay Manager là phần mềm dành riêng cho máy tính để bàn để cài đặt điều khiển màu sắc cho một số sản phẩm thuộc màn hình đồ họa VP Series. Ngoài việc tích hợp các trình điều khiển OSD và các cài đặt nâng cao, phần mềm còn đi kèm với các tính năng cài đặt màu thân thiện với người dùng bao gồm: Màu tiêu chuẩn, Chế độ xem, Nhiệt độ màu, Auto Pivot, Chế độ PBP/PIP và cập nhật firmware cho màn hình. Các tính năng tiện dụng này cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập các cài đặt màu sắc dựa trên sở thích của họ đồng thời nâng cao năng suất làm việc.

   Standard Color provides preset color modes* for the user to select based on their preference.
   *Preset color modes might be different based on the monitor's color display capability.

   Standard Color

   Provides presets (Standard, Movie, Game FPS 1/FPS 2, RTS, MOBA, Web, Text, Mac, Designer CAD/CAM, Animation, Video Edit, Retro, Photo, Landscape, Portrait, Monochrome) for the user to select from for the most suitable setting.

   ViewMode

   Color temperature offers specialized presets to fit the different usage scenarios including panel default, bluish, cool, native, warm, and a customizable user slot. The user can set their preferred color temperature according to their preference.

   Color Temperature

   Color calibration, with three customizable slots, enables the user to quickly adopt existing calibration settings.

   Color Calibration

   PBP (Picture-by-Picture) and PIP (Picture-in-Picture) enable the user to select from different input sources and increase the number of screens on-screen.

   PBP mode allows the user to display separate screens from two different sources.

   PIP mode can display the main input source on the main screen while the second source is displayed in a sub-window. It also allows the user to adjust sub-window size and position based on the user’s preference.

   PBP and PIP

   Basic Settings features: Color Adjust, Image Adjust, Audio Adjust, and Input Select.

   • Color Adjust: The user can quickly adjust the brightness and contrast.
   • Image Adjust: The user can quickly adjust the image sharpness and blue light filter.
   • Audio Adjust: Simply drag the bar to increase, decrease, or temporarily mute the volume.
   • Input Select: In addition to Auto Detect, the user can switch between the input options shown on the menu.
   Basic Settings

   The Advanced Settings include the Information of current display with firmware update. Auto Pivot which lets the user pivot the screen in accordance with the monitor’s layout, and All Recall to revert all settings to default.

   Advanced Settings

macOS

 • Version : v2.5.6.0
 • Release Date : 11/29/2023
 • VP3481,VP3481a,VP3881a,VP3456a and VP3881 do not support the Auto Pivot feature.
 • Support OS:macOS Big Sur (11.5.2); macOS Big Sur (11.6); macOS Monterey (12.4);macOS Ventura (13.01).
 • Support platform: Intel X86_64 platform; AMR64 platform (Apple M1); AMR64 (M2 Max) ; AMR64 (M2 Pro).
 • Support VP models: VP3481,VP3481a, VP3881, VP3881a,VP2458, VP275,VP2768,VP2768a, VP2768-4K, VP2768a-4K,VP2785-4K, VP2785-2K, VP3268-4K, VP3268a-4K,VP2771, VP2468, VP2468a,VP2456,VP2756-2K,VP2756-4K,VP2776,VP2786-4K,VP3256-4K,VP3456a.
 • This release does not support the Auto Pivot feature on the ARM64 platform (Apple M1), AMR64 (M2 Max) and AMR64 (M2 Pro).
vDisplay Manager (Mac) User Guide (English)

các cửa sổ

 • Version :v2.5.4.1
 • Release Date : 01/26/2024
 • VP3481 and VP3881 do not support the Auto Pivot feature.
 • Support OS for VP series : Windows 10 , Windows 11 latest version and compatible with Windows 7
 • Support VP models: VP3481, VP3881, VP3881a,VP2458, VP2768, VP2768-4K, VP2785-4K, VP2785-2K, VP3268-4K, VP2771, VP2468,VP3481a,VP2768a,VP2468a,VP2768a-4K, VP3268a-4K,VP2456,VP275-4K, VP2756-2K,VP2756-4K,VP2776,VP2786-4K ,VP3256-4K,VP3456a
vDisplay Manager (Win) User Guide (English)

Colorbration+

ViewSonic’s Colorbration+ offers hardware calibration that aligns communication between the graphics card and the monitor to ensure long-term consistency and accurate colors on ViewSonic ColorPro monitors.

macOS

 • Version : v1.2.1.6
 • Release Date : 05/01/2024
 • Support : VP2468,VP2468a, VP2458,VP2456, VP2768,VP2768a,VP275,VP2756-2K , VP2768-4K, VP2756-4K,VP2768a-4K,VP2771, VP2776,VP2785-4K, VP2786-4K, VP2785-2K, VP3268-4K,VP3268a-4K,VP3256-4K, VP3481, VP3481a,VP3456a, VP3881,VP3881a
 • Operating system :
   ‧ Support OS : MacOS Big Sur (11.6); macOS Monterey (12.4); macOS Ventura (13.01).
   ‧ Intel X86_64 platform, AMR64 platform (M1/M2 ,M1/M2(Pro/Max)) ,Mac with Apple Silicon (M1/M2 ,M1/M2 (Pro/Max)) via Rosetta 2.
   ‧ Display calibration sensor : ccDISPLAY PRO / X-Rite i1 Display Pro / X-Rite i1 Pro 2 / X-Rite i1 Pro 3, ccSTUDIO / i1 Studio / X-Rite i1 Studio , ccSTUDIO/ i1 Studio/ X-Rite ColorMunki Photo, ccSTUDIO/ i1 Studio/X-Rite ColorMunki Design, Datacolor SpyderX series.
Colorbration+ (Mac) User Guide (English)

các cửa sổ

 • Version : v1.2.1.6
 • Release Date : 20/12/2023
 • Support :VP2468, VP2468a, VP2458,VP2456, VP2768, VP2768a, VP2756-2K ,VP2768-4K, VP2756-4K,VP275-4K, VP2768a-4K, VP2771, VP2776, VP2785-4K, VP2786-4K,VP2785-2K, VP3268-4K,VP3268a-4K, VP3256-4K,VP3481, VP3481a, VP3456a,VP3881,VP3881a
 • Operating system :
   ‧ Support OS : Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8.1 / Windows 10/ Windows 11.
   ‧ Display calibration sensor : ccDISPLAY PRO / X-Rite i1 Display Pro / X-Rite i1 Pro 2 /X-Rite i1 Pro 3/ ccSTUDIO / i1 Studio / X-Rite i1 Studio / Datacolor SpyderX series, ccSTUDIO/ i1 Studio/ X-Rite ColorMunki Photo, ccSTUDIO/ i1 Studio/X-Rite ColorMunki Design.
Colorbration+ (Win) User Guide (English)

ColorPro Sense

Colorpro Sense là một phần mềm được tích hợp các Hướng dẫn về màu sắc của Pantone, cho phép người dùng kết hợp màu kỹ thuật số mà họ quan tâm với màu Pantone tương đương nhất bằng tính năng phát hiện trên ColorPro Wheel. Hơn nữa, phần mềm cũng cung cấp sự hài hòa được đề xuất và mở rộng màu sắc để tạo cảm hứng cho người dùng về tác phẩm nghệ thuật của họ.

EULA and Privacy Policy

macOS

 • Version : v1.5.9.0
 • Release Date : 01/23/2024
 • Support : VP2776, VP2786-4K
 • Operating system :
   ‧ Support OS: macOS Monterey (12.4), macOS Ventura (13.1)
   ‧ Minimum hardware recommendation: Multicore Intel® processor (2 GHz or faster processor with SSE 4.2 or later) with 64-bit support/ AMR64 platform (M1/M2 ,M1/M2 (Pro/Max)), Mac with Apple Silicon (M1/M2 ,M1/M2( Pro/Max)) via Rosetta 2, Mac M1 or M1 max + 8GB or more memory
ColorPro Sense (Mac) User Guide (English)

các cửa sổ

 • Version : v1.5.9.0
 • Release Date : 01/23/2024
 • Support : VP2776, VP2786-4K
 • Operating system :
   ‧ Support OS: Windows 10, Windows 11
   ‧ Minimum hardware recommendation: Multicore Intel® or AMD processor (2 GHz or faster processor with SSE 4.2 or later) with 64-bit support + 8GB or more memory
ColorPro Sense (Win) User Guide (English)

ColorPro Integrate

ColorPro Integrate is a software that integrates the ColorPro Wheel with popular editing software such as Adobe Photoshop and Premiere, Capture One. Through the ColorPro Wheel, frequently used tools can be conveniently controlled to streamline the creation process.

macOS

 • Version : v1.0.0.3
 • Release Date : 12/13/2023
 • Support software : Adobe Photoshop, Premiere, Capture One 22
 • Support : VP2776, VP2786-4K
 • Operating system :
   ‧ Support OS: macOS Monterey (12.4), macOS Ventura (13.1)
   ‧ Minimum hardware recommendation: Multicore Intel® processor (2 GHz or faster processor with SSE 4.2 or later) with 64-bit support/ Mac M1 or M1 max + 8GB or more memory
ColorPro Integrate (Mac) User Guide (English)

các cửa sổ

 • Version : v1.0.0.3
 • Release Date : 12/13/2023
 • Support software : Adobe Photoshop, Premiere, Capture One 22
 • Support : VP2776, VP2786-4K
 • Operating system :
   ‧ Support OS: Windows 10, Windows 11
   ‧ Minimum hardware recommendation: Multicore Intel® or AMD processor (2 GHz or faster processor with SSE 4.2 or later) with 64-bit support + 8GB or more memory
ColorPro Integrate (Win) User Guide (English)