วิวโซนิค IFP และ LFD: การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

Topic

เอกสารนี้ระบุถึงเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์จออินเทอร์แอคทีฟแบบบาง (Interactive Flat Panel) และจอแสดงผลภาพขนาดใหญ่ (Large Format Display)

ผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

จอแสดงผลภาพแบบ Interactive Flat Panel, Large Format Display

วิวโซนิครับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของวิวโซนิคไม่มีความบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกัน วิวโซนิคจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทนอาจรวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ผลิตใหม่หรือตกแต่งใหม่

ระยะเวลารับประกัน:

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลารับประกัน
จออินเทอร์แอคทีฟแบบบาง IFP / วิวบอร์ด 3 ปี
Slot-in-PC 1 ปี
วิดีโอ วอลล์ LFD / วิดีโอ วอลล์ 3 years
โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์/มีเดีย เพลเยอร์ 1 ปี

ผลิตภัณฑ์จออินเทอร์แอคทีฟแบบบางและจอแสดงผลภาพขนาดใหญ่ของวิวโซนิคมอบระยะเวลารับประกัน 3 ปีในส่วนของอะไหล่และค่าแรง

ผลิตภัณฑ์จออินเทอร์แอคทีฟแบบบางและจอแสดงผลภาพขนาดใหญ่ของวิวโซนิคมอบระยะเวลารับประกัน 3

ผลิตภัณฑ์จอแสดงผลภาพเพื่อการพาณิชย์ของวิวโซนิคมอบระยะเวลารับประกัน 3 ปี สำหรับอะไหล่และค่าแรง

ผลิตภัณฑ์โปสเตอร์อิเล็คทรอนิกส์ของวิวโซนิคมอบระยะเวลารับประกัน 1 ปี สำหรับอะไหล่และค่าแรง

พีซี โมดูล และ เน็ตเวิร์ก มีเดีย เพลเยอร์ มอบระยะเวลารับประกัน 1 ปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในการรับประกัน ต้องทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หลังจากการซื้อทันทีผ่านระบบออนไลน์และการรับประกันจะครอบคลุมให้กับผู้ซื้อมือแรกเท่านั้น เพื่อขอรับบริการตามบริการที่ระบุไว้ในสัญญาการรับประกัน ต้องมีหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์จากวิวโซนิค

ผู้ได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์

การรับประกันนี้มีผลกับผู้ซื้อมือแรกเท่านั้น

ไม่รับประกันในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่หมายเลขเครื่องเลือนลาง ถูกดัดแปลงหรือลบออก
 2. ความเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือความผิดปกติในการทำงานของผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก
  1. อุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท ละทิ้ง ไฟไหม้ เปียกน้ำ ฟ้าผ่าหรือการกระทำอื่น ๆ ของธรรมชาติ การดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
  2. การซ่อมแซมหรือพยายามซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากวิวโซนิค
  3. ความเสียหายหรือสูญหายของโปรแกรม ข้อมูลหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบถอดได้
  4. ซอฟท์แวร์หรือข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้นขณะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่
  5. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากการขนส่งสินค้า
  6. การถอดหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์
  7. สาเหตุภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาทิ สาเหตุภายนอก อาทิ ไฟฟ้าไม่เสถียรหรือไฟดับ
  8. การใช้อะไหล่หรือชิ้นส่วนประกอบที่ไม่ตรงกับสเปคของวิวโซนิค
  9. การใส่และถอดชิ้นส่วนตามปกติ
  10. สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการชำรุดในตัวผลิตภัณฑ์
 3. การถอด การติดตั้ง หรือกรณีที่ระบุไว้ในส่วนของงานที่คิดค่าบริการ

ข้อจำกัดของการรับประกัน

ไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำอธิบายที่มีอยู่ในเอกสารนี้รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

ความเสียหายที่ไม่รับประกัน

 1. ความรับผิดชอบของวิวโซนิคจำกัดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า
 2. วิวโซนิคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากกรณี ดังต่อไปนี้
  1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ๆ อันเกิดจากความชำรุดบกพร่องใด ๆ ของผลิตภัณฑ์, ความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์การใช้สอยในผลิตภัณฑ์ ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียเวลา อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียความสามารถในการทำกำไร ความเสื่อมราคา หรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการแทรกแซงของกลไกทางธุรกิจและรวมถึงการสูญเสียโอกาสทางการค้าอื่นๆด้วย โดยผู้ใช้ได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว
  2. ความเสียหายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความชำรุด บกพร่อง เสียหายอันไม่อาจคาดหมายได้ ความเสียหายที่ตามมาหรืออื่นๆ
  3. การเรียกร้องสิทธิ์ใดต่อลูกค้าที่กระทำโดยบุคคลที่สาม

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย

สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์วิวโซนิคนอกประเทศไทย กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มาหรือติดต่อวิวโซนิคเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันและการบริการ

การรับบริการตามสัญญาการรับประกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการตามสัญญาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของวิวโซนิคหรือศูนย์บริการวิวโซนิค

บริษัท ไฮพอยท์ เซอร์วิส เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 3พี83-3ซี84
ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2153 9666
โทรสาร: +66 (0) 2153 9677
สายด่วน: +66 (0) 2153 9666
อีเมล: Service.TH@ap.viewsonic.com

กรุณาแสดงเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อขอรับบริการตามสัญญาการรับประกัน

 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบวางบิลต้นฉบับที่ระบุวันที่
 • ชื่อ ที่อยู่สำหรับรับและส่งผลิตภัณฑ์คืน และหมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์
 • คำอธิบายปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์
 • นำส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยชำระค่าจัดส่งล่วงหน้าในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของวิวโซนิค หากเอกสารนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของคุณ กรุณาส่งอีเมล์ถึง Service.TH@ap.viewsonic.com
Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region